پکیج های ادمین اینستاگرام

با تخفیف: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج پایه ی اول

ماهانه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

✔ جلسه آنلاین (۱ جلسه)

✔ آنالیز و تحلیل کسب و کار (به صورتpdf)

✔ برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی (۱)

✔ ارائه زبان بصری رسانه (تِم)

✔ ۱۰ عدد پست گرافیکی

✔ ۵ عدد استوری گرافیکی

✔ ۱۰ عدد ری استوری پست ها

❌ محتوای ویدئویی

✔ تولید کپشن تعاملی و ادیت بیو

✔ ادمین اختصاصی (۳۰ روز)

✔ بارگذاری منظم پست و استوری

✔ هشتگ گذاری و ارائه ی لیست هشتگ ها (۱۵)

❌ برگزاری مسابقه (۱ مسابقه یا چالش)

❌ تولید کاراکتر

❌ جذب فالوور واقعی و تضمین جذب

❌ تحلیل رقبا، مخاطبان و محصولات

❌ آنالیز پیج و کسب و کار

✔ ارسال گزارش پیج

با تخفیف: ۱,۸۰۰,۰۰۰

پکیج اقتصادی

ماهانه

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

✔ جلسه آنلاین (۱ جلسه)

✔ آنالیز و تحلیل کسب و کار (به صورتpdf)

✔ برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی (۱)

✔ ارائه زبان بصری رسانه (تِم)

✔ ۱۵ عدد پست گرافیکی

✔ ۱۰ عدد استوری گرافیکی

✔ ۱۵ عدد ری استوری پست ها

✔ محتوای ویدئویی (۱)

✔ تولید کپشن تعاملی و ادیت بیو

✔ ادمین اختصاصی (۳۰ روز)

✔ بارگذاری منظم پست و استوری

✔ هشتگ گذاری و ارائه ی لیست هشتگ ها (۱۵)

✔ برگزاری مسابقه (۱ مسابقه یا چالش)

❌ تولید کاراکتر

❌ جذب فالوور واقعی و تضمین جذب

❌ تحلیل رقبا، مخاطبان و محصولات

❌ آنالیز پیج و کسب و کار

✔ ارسال گزارش پیج

با تخفیف: ۳,۸۰۰,۰۰۰

پکیج شرکتی

ماهانه

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

✔ جلسه آنلاین (۱ جلسه)

✔ آنالیز و تحلیل کسب و کار (به صورتpdf)

✔ برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی (۱)

✔ ارائه زبان بصری رسانه (تِم)

✔ ۳۰ عدد پست گرافیکی

✔ ۲۰ عدد استوری گرافیکی

✔ ۳۰ عدد ری استوری پست ها

✔ محتوای ویدئویی (۴)

✔ تولید کپشن تعاملی و ادیت بیو

✔ ادمین اختصاصی (۳۰ روز)

✔ بارگذاری منظم پست و استوری

✔ هشتگ گذاری و ارائه ی لیست هشتگ ها (۲۰)

✔ برگزاری مسابقه (۲ مسابقه یا چالش)

✔ تولید کاراکتر

❌ جذب فالوور واقعی و تضمین جذب

✔ تحلیل رقبا، مخاطبان و محصولات

✔ آنالیز پیج و کسب و کار

✔ ارسال گزارش پیج

با تخفیف: ۵,۵۰۰,۰۰۰

پکیج تجاری

ماهانه

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

✔ جلسه آنلاین (۴ جلسه)

✔ آنالیز و تحلیل کسب و کار (به صورتpdf)

✔ برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی (۱)

✔ ارائه زبان بصری رسانه (تِم)

✔ ۴۵ عدد پست گرافیکی

✔ ۳۰ عدد استوری گرافیکی

✔ ۴۵ عدد ری استوری پست ها

✔ محتوای ویدئویی (۴)

✔ تولید کپشن تعاملی و ادیت بیو

✔ ادمین اختصاصی (۳۰ روز)

✔ بارگذاری منظم پست و استوری

✔ هشتگ گذاری و ارائه ی لیست هشتگ ها (۲۰)

✔ برگزاری مسابقه (۴ مسابقه یا چالش)

✔ تولید کاراکتر

✔ جذب فالوور واقعی و تضمین جذب (۲۰۰۰ عدد)

✔ تحلیل رقبا، مخاطبان و محصولات

✔ آنالیز پیج و کسب و کار

✔ ارسال گزارش پیج